Obchodní podmínky

Provozovatelem internetového obchodu www.OnlineKvetinyJana.cz je společnost City Flora s.r.o. se sídlem, Vladislavova 46/3, Praha 1 - Nové Město, 110 00, IČ: 02510499, DIČ: CZ02510499

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 220513

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti City Flora s.r.o. (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou spotřebitelem, fyzickou osobou podnikatelem nebo právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu OnlineKvetinyJana.cz.

Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese onlinekvetinyjana.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky www.onlinekvetinyjana.cz (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. registrace a uživatelský účet

Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Webové rozhraní obchodu umožňuje, aby kupující prováděl objednávání zboží též bez registrace. 

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s a dodáním zboží. 

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 • údaje objednávajícího, doručovací údaje, datum a čas doručení, text věnování a zvláštní poznámky objednávajícího
 • u zboží určené do zahraničí je objednávající povinen uvádět konečnou zemi doručení
 • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“)

 

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, doručovací údaje, způsob úhrady kupní ceny a zvolený způsob dopravy. Pro obě smluvní strany je tento úkon závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost patnáct dnů.

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

Objednávka je považována za platnou pouze po jejím uhrazením a to buď přijetím platby na účet prodávajícího nebo přijetím potvrzení o provedené platbě ve prospěch prodávajícího.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.

4. cena zboží a Platební podmínky

Všechny ceny jsou smluvní. V internetovém květinářství na stránkách www.onlinekvetinyjana.cz jsou vždy aktuální a platné ceny.

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • v hotovosti nebo platební kartou v provozovně prodávajícího na adrese: Květinářství City Flora, Vladislavova 46/3, Praha 1 - Nové Město, 110 00 v pracovní dny mezi 900 - 1800;
 • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího vedený u Fio Banky, a.s., V Celnici 10, Praha 1, č. 2500525101/2010 (dále jen „účet prodávajícího“);
 • bezhotovostně prostřednictvím platebního systému PayPal;
 • bezhotovostně platební kartou prostřednictvím platebního systému PayU
 • bezhotovostně internetovým bankovnictvím prostřednictvím elektronického bankovnictví;
 • fakturou (pouze pro schválené korporátní zákazníky)

 

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

V případě platby v hotovosti na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě platby v hotovosti s doručením je cena splatná před dodáním zboží. 

V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu objednávky. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Prodávající je oprávněn, zejména v případě objednávek zboží na dobírku, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před expedicí zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

Bude-li to kupující požadovat, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

5. Dodací podmínky

Zboží je kupujícímu doručováno prostřednictvím kurýrní služby na území hlavního města Prahy a po celé České republice nebo prostřednictvím přepravní služby Professional Parcel Distribution CZ (PPL CZ) podléhající podmínkám přepravní společnosti.

V případě nemožnosti doručení objednávky do zvolené destinace, bude kupující o tomto bez zbytečného odkladu informován a jeho platba v plné výši mu bude vrácena v co nejkratší možný termín, nejpozději však do 30 dnů od zvoleného data doručení.

V případě, že se na doručovací adrese objednávky, v momentě doručení nepovede zkontaktovat příjemce, vyhrazuje si prodejce nebo jim pověřený doručovatel/kurýr právo zanechat objednávku na bezpečném místě (např. v sousedství) a zároveň nechat příjemci zprávu kde se jeho objednávka nachází.

V případě doručování na adresy, kde květinu přebírá třetí osoba, jakými jsou například nemocnice, kancelářské budovy, pohřební ústavy, letiště, hotely, lodě a další obchodní lokace, považuje se za přijetí objednávky podpis osoby učiněné jménem organizace. V případě, že si objednávající přeje doručení květinového daru do výše uvedených míst, je povinen si možnost doručení ověřit přímo.

Kupující bere na vědomí, že květiny ilustrované na stránkách www.onlinekvetinyjana.cz jsou v maximálně rozkvetlém stavu a jsou dodávány ve většině případů ve stavu před maximálním rozkvětem, tak aby příjemci mohli dělat radost po co nejdelší možné období.

V rámci ilustrace květin s variantami na stránkách www.onlinekvetinyjana.cz je vyobrazena vždy největší varianta kytice.

Prodejce si vyhrazuje právo nahradit aktuálně nedostupné prvky kytice a dárkových košů z hlediska druhu nebo barevnosti jiným prvkem ve stejné nebo vyšší hodnotě (bez vlivu na konečnou cenu) a však vždy tak, aby byl zachovám původně estetický charakter květiny nebo dárkového koše, a to i bez předchozíhio upozornění z důvodu lokálních zásob, sezónnosti nebo dostupnosti v konečné destinaci. Ve většině případech informujeme o této skutečnosti objednávajícího před doručením objednávky.

Doručování Praha (PSČ 100 00 - 199 99)

Doručení Pracovní dny

 • doručení v pracovní dny od pondělí do pátku
 • doručení do 3 hodin od objednávky
 • možnost doručení ve 3 časových pásmech (11:00 - 14:00, 14:00 - 17:00, 17:00 - 20:00)
 • objednávku lze uskutečnit do 17:00 hodin pro doručení v den objednání
 • cena doručení 99Kč vč. DPH

 

Doručení Víkendy a státní svátky

 • doručení o víkendu nebo ve státní svátek
 • možnost doručení v 1 časovém pásmu od 11:00h - 20:00h
 • objednávku lze uskutečnit nejpozději do 17:30h v pátek před dnem doručení nebo v pracovní den před státním svátkem
 • cena doručení 269Kč vč. DPH

 

Doručování mimo Prahu - celá ČR

Květiny a dárky ke květinám doručíme ještě v den objednávky pokud objednávku uskutečníte nejpozději do 16:00h v požadovaný den doručení

Pokud si přejete doručit dárkový koš s květinou nebo dárkový koš samostatně, doručíme celkovou objednávku nejdříve následující pracovní den, pokud objednávku uskutečníte do 16:00h

Produkty označené "Jen v Praze" bohužel mimo Prahu nelze doručit.

Doručení Pracovní dny

 • doručení v pracovní dny od pondělí do pátku
 • možnost doručení ve 3 časových pásmech (11:00 - 14:00, 14:00 - 17:00, 17:00 - 20:00)
 • objednávku lze uskutečnit do 16:00 hodin pro doručení v den objednání
 • cena doručení 99Kč vč. DPH

 

Doručení Víkendy a státní svátky

 • doručení o víkendu nebo ve státní svátek
 • lze doručit pouze květiny
 • možnost doručení v 1 časovém pásmu od 11:00h - 20:00h
 • objednávku lze uskutečnit nejpozději do 16:00h v pátek před dnem doručení nebo v pracovní den před státním svátkem
 • cena doručení 269Kč vč. DPH

 

Doručení přepravní společností PPL

 • doručení od pondělí do soboty
 • lze doručit pouze dárkové koše a ostatní dárkové předměty
 • možnost doručení v 1 časovém pásmu od 8:00h - 20:00h
 • objednávku lze uskutečnit nejpozději do 15:00h pro doručení následující den mimo svátků nebo kdykoliv pro ostatní následující dny.
 • přeprava podléhá podmínkám přepravní společnosti Professional Parcel Distribution CZ (PPL CZ)
 • cena doručení 140Kč vč. DPH

 

6. DORUČOVÁNÍ DO ZAHRANIČÍ

Při objednávky květiny do zahraničí se uplatní následující zvláštní podmínky.

Pouze zboží označeno příznakem "Do zahraničí" lze doručit do příslušné země mimo ČR.

Dodání objednávek do zahraničí není možné realizovat o nedělích a ve státem uznané svátky v místě doručení. V takových případech bude objednávka doručena následující pracovní den.

Produkt květina do zahraničí nelze kombinovat s jiným produktem v nákupním košíku. Na jednu adresu lze objednat pouze jeden druh květin do zahraničí.

Doručování do zahraničí

V zahraničí doručujeme pouze květiny.

Květiny a jejich doručení v zahraničí zajišťuje naše partnerské květinářství v daném státě.

Čas doručení určuje místní čas v dané destinaci. Doručení podléhá místním zvyklostem a státním svátkům v zemi doručení.

Doručení do zahraničí

 • doručení v pracovní dny od pondělí do pátku nebo v pracovní dny země doručení
 • možnost doručení v 1 časovém pásmu od 8:00h - 20:00h místního času příjemce
 • objednávku lze uskutečnit do 16:00 hodin pro doručení následující pracovní den.
 • cena doručení od 199Kč do 499Kč podle destinace vč. DPH

 

7. REKLAMACE

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

Vzhledem k povaze zboží, které je prostřednictvím internetového květinářství www.onlinekvetinyjana.cz prodáváno, a k §1921 odst. 2 obč. zákoníku je nutné uplatnit právo z vadného plnění bez zbytečného odkladu poté, kdy došlo k převzetí zboží, a to nejdéle do 24 hodin od jeho převzetí v případě živých květin. V případě ostatních výrobků do doby jejich minimální trvanlivosti.

Prodávající neodpovídá za zdržení či zrušení dodávky z důvodu kupujícím nesprávně zadaných či dopředu neověřených doručovacích údajů jako je adresa a kontaktní údaje příjemce, výskyt příjemce na uvedené adrese nebo špatně uvedené telefonní číslo příjemce.

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 - Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz 

 

8. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Kupující (spotřebitel) má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

 • o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu
 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím na vyžádání elektronicky na adrese info@cityflora.cz. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny nebo sídla prodávajícího.

V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 8 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní nebo kurýrní službou.

V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 8 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

9. další práva a povinnosti smluvních stran

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

V souvislosti s charakterem prodávaného zboží, jeho sezónnosti a přímé závislosti dostupnosti na květinové burze si prodávající vyhrazuje právo záměny květů nebo barvy oproti prezentované fotografii. O této skutečnosti bude prodávající kupujícího neprodleně informovat.

Kupující bere na vědomí, že fotografie prezentovaných květin jsou z ilustračních důvodů v plném květu a doručená květina může v určitých případěch obsahovat květy v raném stadiu květu. 

10. ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou spotřebitelem, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 10) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
 • požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

 

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat.

11. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

12. Závěrečná ustanovení

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Kontaktní údaje prodávajícího:

Adresa pro doručování: City Flora s.r.o., Vladislavova 46/3, 110 00 - Praha 1

Adresa elektronické pošty: info@cityflora.cz nebo info@onlinekvetinyjana.cz

Tel: +420 776 061 970

Tel: +420 777 913 777

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.